Vol 10, No 17 (2016)

International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Management and Marketing

Natalya Voznenko, Svetlana Labunska
PDF
9-21
Olga Maslak, Oksana Zbyrannyk
PDF
22-29

Engineering

Vadym Samorodov, Volodymyr Dvadnenko, Ivan Yalovol
PDF
30-38

Agricultural sciences and Advisory Service

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Iryna Kudinova
PDF
39-47
Anna Sabluk
PDF
48-55

Jurisprudence

Olexandr Eleazarov, Yevgeniya Klyuyeva
PDF
56-64

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Pavlo Senysch
PDF
65-76
Оlha Hlushchenko
PDF
77-91
Liliya Korchevska
PDF
92-106
Kazimierz Pająk
PDF
107-108