NON-FINANCIAL INDICATORS IN EFFECTIVENESS EVALUATION OF COMMUNICATION ENTERPRISES

Inna Yatskevych, Olga Kuznietsova

Abstract


The article describes features of evaluating the performance of of communication enterprise in the formation by the relationship with a partner. In the work defined and proved that effective evaluation by the relationship between the communication enterprise and a partner is possible due non-financial indicators. Recommended a phased process of formation and approval of non-financial efficiency indicators by the relationship of communication enterprise with a partner, as most non-financial indicators system take into consideration specifics of business environment, areas of communication, management and key efficiency indicators

Keywords


efficiency; communications; key efficiency indicators; non-financial indicator; evaluation; a partner; communication enterprise

Full Text:

PDF>PDF

References


Ansoff, I. (1989). Stratehycheskoe upravlenie. Moscow: Ekonomika.

Buriak, P. Y., Rymar, M. V., Betz, M. T. ta in. (2004). Financial and economic analysi. Kyiv: Publishing House "Pro-sional."

Butynets, F. F. (2003). Ekonomichnyy analiz. Zhytomyr: PP Ruta.

Chumachenko, M. G. (2003). Ekonomichnyi analiz. Kyiv: KNEU.

Dagaev, A. A. (2001). Mezhdunarodnye stratehycheskye aliansy v avtomobylnoi promyshlennosti Rossii. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, № 2.

Dolgorukov, A. M. (2004). Stratehycheskoe iskustvo: tselepolaganie v biznese, razrabotka strataham, voploshchenye. Moscow: OOO «1S–Pablyshynh.

Dźwigoł, H. (2000). Budgeting – cost management system. In J. Chuangxin & Y. Shijian (Eds.), Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry (pp. 490-493). Xuzhou, China: China University of Mining and Technology Press

Dźwigoł, H. (2001). Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji. Wiadomości Górnicze, 10, 395-399. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2003b). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.

Dźwigoł, H. (2003a). Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku. Wiadomości Górnicze, 5, 212-215.

Dźwigoł, H. (2004). Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wiadomości Górnicze, 4, 171-172.

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Ekonomiko-matematycheski slovar: Slovar sovremennoi ekonomicheskoi nauki Retrieved from http://economic_mathematics.academic.ru.

Finansovye i nefinansovye pokazatieli. Retrieved from http://www.webaxiom.ru/3_3m/finansovie_i_ nefinansovie_pokazateli.html.

Glushchenko, V. V., Paranich, Yu. V. (2005). Intehrovani struktury subiektiv hospodaryuvannia: vyznachennia, suchasnyi stan funktsionuvannia ta rozvytok. Kharkiv : SPD FO Liburkina.

Gudzevych, O. I. (2004). Osnovy ekonomichnogo analizu i diahnostyky finansovo–gospodarskoi dialnosti pidpryiemstva. Kyiv: Kondor.

Iliin, M., Tykhonov, A. (2002). Fynansovo–promyshlennaya integratsia i korporatyvnye struktury: myrovoi opyt i realii Rossii. Moscow: Alpina Pablysher.

Kindratska, G. I., Bilyk, M. S., Zahorodniy, A. H. (2006). Ekonomichnyy analiz: Teoria i praktyka. L'viv: Magnoliya.

Korobov, M. Ya. (2002). Finansovo–ekonomichnyi analiz dialnosti pidpryyemstv. Kyiv, T–vo "Znannia".

Kreinyna, M. N. (2003). Analiz finansovogo sostoyania i investytsionnoi privlekatelnosti aktsyonernykh obshchestv v promyshlennosti, stroitelstve i torgovle. Moscow: DIS.

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Mets, V. O. (2003). Ekonomichnyi analiz finansovykh rezultativ ta finansovogo stanu pidpryiemstva. Kyiv: Vyshcha shkola.

Ponomarenko, V. S., Gorbatov, V. M., Kyzym, N. A. ta in. (2007). Korporatsii ta ikh integrovani struktury: problemy nauky i praktyky: monohrafiya. Kharkiv, VD «INZhEK».

Seredynska, V. M. Zagorodna, O. M., Fedorovych, R. V. (2002). Teoria ekonomichnogo analizu. Ternopil: Ukrmedknyha.

Shylo, V. P. (2005). Analiz finansovoho stanu vyrobnychoyi ta komertsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Kyiv: Kondor.

Vaysman, A. (1995). Stratehia marketinha: 10 shahov k uspekhu. Stratehyya menedzhmenta: 5 faktorov uspekha. Moscow: AO "Interekspert", Ekonomika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Inna Yatskevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726