THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REGULATIONS OF MANAGEMENT CONTROL IN STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Svitlana Svirko, Tetiana Trosteniuk

Abstract


The research examines the works of local and foreign scientists who dedicated their studies to management accounting in general and management control in particular. After analyzing the scientific literature, it was suggested to understand the concept of "management control in state higher education institutions" as the information subsystem of management accounting of these entities. This subsystem is based on the management reporting of a state higher education institution, which assesses the effectiveness of activities in the context of a vertical and horizontal structure to ensure the influence of the management apparatus on the work of State Higher Education Institutions and structural units to achieve the mission and strategic goal of State Higher Education Institutions. It is established that not only financial but also non-financial indicators are subject to the study of management control. The evaluation of the responsibility centers’ activity of State Higher Education Institutions plays an important role in management control. The research suggests that the assessment of the responsibility centers’ activity of State Higher Education Institutions can be: effective and efficient; efficient, but ineffective; effective, but not inefficient; ineffective and inefficient. The main method for evaluating the performance of state higher education institution departments is comparison. The research shows how the activity of the revenue centers is carried out by comparing the actual amount of the received income with the estimated one, thus defining deviations and analyzing their causes. The elaboration of theoretical and methodological provisions of management accounting in a state higher education institution made it possible to propose its primary classification, as well as to adapt the general coefficients system for monitoring in the process of management control of the activity of a state higher education institution.


Keywords


state institutions of higher education; management accounting; management control; responsibility centers; income; budget; activity evaluation

Full Text:

PDF>PDF

References


Apcherch, A. (2002). Upravlencheskij uchet: principy i praktika [Management accounting: con-cepts and practice]. Moscow: Finansy i statistika, 952.

Ashton, R. H. (1974). Behavioral implications of information overload in managerial accounting reports. Cost and management, 4(48), 37-40.

Atamas, P. J. (2006). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury, 440.

Chechulina, O. O. (2011). Modernizacija derzhavnogo finansovogo kontrolju v konteksti rozvytku programno-cilovogo bjudzhetuvannja [Modernization of the state financial control in the context of development of program-targeted budgeting]. Finansy Ukrainy, 10, 15-31.

Dobrovskyj, V. M., Hnylytska, L. V., & Korshykova, R. S. (2005). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: KNEU, 278.

Doroshenko, O. O. (2012). Kontrol gospodarskoi dijalnosti biudzhetnyh ustanov v umovah modernizacii derzhavnyh finansiv Ukrainy [Control of economic activity of budgetary institutions in the conditions of modernization of public finances of Ukraine]. Rivne: NUVGP, 294.

Druri, K. (2002). Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchet [Managerial and production account-ing]. M: JuNITI-DANA, 1071.

Dzhoga, R. T., Svirko, S. V., & Sinelnyk, L. M. (2003). Buhgalterskyj oblik u biudzhetnyh ustanovah [Accounting in budgetary institutions]. Kyiv: KNEU, 483.

Farion, A. I. (2010) Funkcii ta elementy systemy buhgalterskogo obliku subiektiv derzhavnogo sektora ekonomiky [Functions and elements of the accounting system of public sector entities]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, majbutnje, 14-15, 278-296.

Fayol, A. (1916) Obshchee i promyshlennoe upravlenie [Administration Industrielle] . Perevod na russkiy yazyk: B. V. Babina-Korenya. Retrieved 10.12.2019 from https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783

Garrison, R., Norin, Je., & Brjuer, P. (2007). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. Kyiv: Companion Group, 1024

Gucajljuk, L. O., Sopko, V. V., & Ivanechko, Ju. M. (2006). Buhgalterskyj oblik u biudzhetnyh ustanovah: Pervynni dokumenty ta oblikovi rejestry [Accounting in budgetary institutions: Primary documents and accounting registers]. Kyiv - Centr navch. l-ry. 160.

Hendriksen, Je. S., & Van Breda, M. D. (1997). Teorija buhgalterskogo ucheta [Accounting Theory]. Moscow: Finansy i statistika.

Holov, S. F. (2003). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Libra, 704.

Horngren, Ch. G., & Foster, Dzh. (1995). Buhgalterskij uchet: upravlencheskij aspekt [Account-ing: management aspect]. Moscow: Finansy i statistika, 416.

Hrabal, M. (2016). Process-Oriented Managerial Accounting. International advances in economic research, 2(22). 225-227. https://doi.org/10.1007/s11294-016-9565-0

Hu, CR., & Jiang, W. (2019). Managerial risk incentives and accounting conservatism. Review of quantitative finance and accounting, 3(52), 781-813. https://doi.org/10.1007/s11156-018-0726-5

Iskakov, U. M. (2014). Rost ekonomiki cherez kachestvennoe obrazovanie [Economic growth through quality education]. Retrieved 10.12.2019 from https://articlekz.com/article/13764

Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (2001). Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective. Journal of accounting & economics, 1-3(32), 349-410. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00026-X

Jaroshenko, F. O. (2010). Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhanymy finansamy [u 2-h t.]. T.1. Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyh finansiv Ukrai'ny [Information Support for Public Finance Management [in 2 volumes] Vol. 1. Standardization of budget accounting as a tool of modernization of public finances of Ukraine]. Kyiv.: DNNU «Akad. fin. upravlinnja», 226.

Jarugova, A. (1991). Upravlencheskij uchet: opyt jekonomicheski razvityh stran [Managerial accounting: experience of economically developed countries]. Moscow: Finansy i statistika, 237.

Jevdokymov, V. V., Grycyshen, D. O. & Svirko, S. V. (2017). Buhgalterskyj oblik v sektori zagalnogo derzhavnogo upravlinnja Ukrainy. Tom 1: buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Accounting in the general government sector of Ukraine. Volume 1: Accounting in Budget Institutions of Ukraine]. Zhytomyr: Vydavec O.O. Jevenok, 1380.

Kanjeva, T. V. (2002). Suchasnyj stan formy buhgalters'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah [The current state of the form of accounting in budgetary institutions]. Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukraini,18, 86–88.

Karpova, T. P. (1998). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Audit, JuNITI, 350.

Kaverina, O. D. (2003). Upravlencheskij uchet: sistemy, metody, procedury [Managerial accounting: systems, methods, procedures]. Moscow: Finansy i statistika, 352.

Kerimov, V. Je. (2003). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Izd.-torg. korporacija «Dashkov i K», 416.

Kondratjuk, I. O. (2007). Vplyv programno-cil'ovogo metodu finansovogo zabezpechennja bjudzhetnyh ustanov na pobudovu upravlins'kogo obliku [Influence of program-targeted method of financial support of budgetary institutions on the construction of management accounting]. Finansy, oblik i audyt, 10, 257-264.

Kral, B. (2006). Management accounting: Development in the light of changes of undertaking enviroment and managerial needs. Politicka ekonomie, 1(54), 108-123.

Krykunenko, I. (2019). Universytetskyj bunt. Chomu vyshha osvita vtrachaje pryvablyvist [University revolt. Why higher education loses its appeal]. Retrieved 10.12.2019 from https://nv.ua/ukr/biz/economics/vishcha-osvita-yaki-korektivi-v-neji-vnosit-rinok-praci-novini-ukrajini-50040117.html

Kuznecov, A. A. (2015). Upravlinskyj kontrol: misce, sutnist ta pryznachennia [Management control: place, nature and purpose]. Ievropeyjskyi vektor ekonomichnogo rozvytku, 2(19), 97- 106.

Len, V. S. (2006). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Znannia-Pres, 317.

Levycka, S. O. (2005). Oblik, kontrol ta analiz dijalnosti nepidpryjemnyckyh organizacij [Accounting, control and analysis of activities of non-business organizations]: avtoref. dys. d-ra ekon. nauk : 08.06.04. Kyiv: Kyi'v. nac. ekon. un-t. 28.

Ljiljana, R., & Radivoje, S. (2014). Managerial accounting in function of business decision-making in educational institutions. Economic and social development: 5th international scientific conference book of proceedings, 475-483.

Lovinska, L. G., Sushko N. I., & Svirko, S. V. etc. (2013). Buhgalterskyj oblik i kontrol derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii upravlinnia derzhavnymy finansamy. u 2 t. T. 1: Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do mizhnarodnyh standartiv [Public Sector Accounting and Control in the Context of Modernizing Public Financial Management T. 1: Reforming Public Sector Accounting in accordance with International Standards]. Kyiv: DNNU “Akademija finansovogo upravlinnja”, 412-427.

Menedzhment [Management]. Retrieved 10.12.2019 from https://library.if.ua/books/58.html

Mircea, E. (2016). Benchmarking for routines and organizational knowledge: a managerial ac-counting approach with performance feedback. Journal of productivity analysis, 1(46), 87- 107. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510852

Napadovska, L. V. (2000). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 356.

Napadovs'ka, L. V. (2004). Upravlinskyj oblik, [Managerial Accounting]. Kyiv: Nauka, 550.

Nidlz, B. (1993). Principy buhgalterskogo ucheta [Accounting Concepts]. Moscow: Finansy i statistika, 496.

Nikolaeva, S. A. (1993). Osobennosti ucheta zatrat v uslovijah rynka: sistema «direkt-kosting» [Features of cost accounting in market conditions: the system “direct costing”]. Moscow: Finansy i statistika, 125.

Palij, V., & Vander Vila, R. (1997). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. Moscow: INFRA, 480.

Parker, L. D. (1978). Managerial stress in responsibility accounting systems. Cost and management, 2(52), 24-30.

Pro zatverdzhennja Typovogo pereliku bjudzhetnyh program i rezul'tatyvnyh pokaznykiv i'h vykonannja dlja miscevyh bjudzhetiv u galuzi “Osvita” [Approving the Model List of Bud-get Programs and Performance Indicators for Local Education Budgets]. (n.d.) Retrieved 10.12.2019 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-17

Prokopenko, I. F., & Melnykova, O. V. (2017). Vyshha osvita jak chynnyk ekonomichnogo zrostannja Ukrain: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku [Higher education as a factor of economic growth of Ukraine: current state and prospects for development]. Zbirnyk naukovyh prac Harkivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni G.S. Skovorody «Ekonomika», 17, 5-14.

Radetska, L. P., & Ovod, L. V. (2007). Upravlinskyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Akademiia, 352.

Rajan, B. (1998). Strategicheskij uchet dlja rukovoditelja [Strategic Accounting for Leaders]. M: Audit, JuNITI, 616.

Repko, M., & Ruda, Ju. (2017). Osvita po-ukrainsky: 129 miljardiv – marnotratstvo chy investycija? [Ukrainian Education: 129 Billion - Waste or Investment?]. Retrieved 10.12.2019 from https://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/15/620955

Rubin, E. (2019). Porjatunok «vyshky». Shho robyty z universytetamy? [Salvation of the "tower". What to do with universities?]. Retrieved 10.12.2019 https://nv.ua/ukr/opinion/navchannya-za-kordonom-i-v-ukrajini-novini-ukrajini-50039865.html

Sheremet, A. D. (2000). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. Moscow: ID FBK-PRESS, 512.

Skoun, T. (1997). Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Audit, JuNITI, 170.

Sokolov, Ja. V. (1996). Buhgalterskij uchet ot istokov do nashih dnej [Accounting from the beginnings to the present day]. M.: JuNITI, 638.

Spivakovskyj, O. (2019). Jakisna vyshha osvita – shljah do gidnogo majbutnogo Ukrany. Z chogo pochnemo? [Qualitative higher education - the way to a worthy future of Ukraine. Where do we start?]. Retrieved 10.12.2019 http://www.golos.com.ua/article/314172

Strategija reformuvannja vyshhoi osvity v Ukraiini do 2020 roku. Proekt (neoficijnyj tekst) [A strategy for reforming higher education in Ukraine by 2020. Draft (unofficial text)]. Retrieved 10.12.2019 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1109.html

Svirko, S. V., & Trostenjuk, T. M. (2018). Peredumovy zaprovadzhennja upravlinskogo obliku v derzhavnyh zakladah vyshhoi osvity [Prerequisites for the introduction of management accounting in public institutions of higher education]. Problemy teorii ta metodologii buh-galterskogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac, 3(41), 55-61.

Svirko, S. V., & Zarosylo, A. P. (2012). Upravlinskyj oblik i analiz u bjudzhetnyh ustanovah [Managerial accounting and analysis in budgetary institutions]. Kyiv: KNEU, 538.

Svirko, S. V. (1998). Oblik vytrat i kalkuljuvannja poslug ustanov social'no-kul'turnogo kompleksu (na prykladi DVNZ) [Accounting of costs and costing of services of institutions of social and cultural complex (on the example of SHEI)]: dys. kandydata ekon. nauk : 08.06.04. Kyiv, 182.

Svirko, S. V. (2012). Konceptualizacija upravlinskogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Conceptualization of managerial accounting in budgetary institutions of Ukraine]. Vcheni zapysky. Naukovyj zbirnyk, 14(2), 167-173.

Tkach, V. I., & Tkach, M. V. (1994). Upravlencheskij uchet: mezhdunarodnyj opyt [Managerial accounting: international experience]. Moscow.: Finansy i statistika, 144.

Vahrushina, M. A. (2000). Buhgalterskij uchet upravlencheskij [Managerial Accounting]. VZFJeI. M.: ZAO «Finstatinform», 359.

Zimmerman, J. L. (2001). Conjectures regarding empirical managerial accounting research. Journal of accounting & economics, 32(1-3), 411-427. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00023-4


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Svitlana Svirko, Tetiana Trosteniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726