POTENTIAL COMPETITIVE EDGE AND DETERMINING FACTORS SHAPING THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE ELECTRICAL POWER SUB-SECTOR

Grzegorz Kinelski

Abstract


Sources of competitive advantage of companies from the power sector involve primarily strategic material resources such as generation assets, accessibility of fuels and raw materials, distribution networks, staff’s competencies as well as their expertise, innovation, entrepreneurship, and reputation. The traditional approach to competitiveness according to which a given enterprise’s standing is determined by cost advantage does not apply in this case. An economy’s high competitiveness is primarily shaped by guaranteed energy supplies at prices affordable to clients. In an environment of constant changes in legal regulations as well as customer preferences and expectations, instruments that enable enterprises to compete effectively are gaining in significance, as they support each other and lead to effects of synergy. Seeking sources of competitiveness in one advantage, be it cost or quality, does guarantee success.

Keywords


competitive environment; electrical power sub-sector; synergetic effect; cost advantage; innovation

Full Text:

PDF>PDF

References


Adamkieiwicz-Drwiłło, H. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa /Conditions of a company’s competitiveness/, PWN, Warszawa.

Baehr, J., Stawicki, E. & Antczak, J. (2003). Prawo Energetyczne, Komentarz /Energy Law, A Commentary/, Domański Zakrzewski Palinka, Zakamycze.

Bakier B. & Weredyk K. (2000). Istota i mechanizm konkurencyjności /The essence and mechanism of competitiveness/ [in:] Grabowiecki J., Wnorowski H. Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej /Competitiveness of the Polish economy and the role of the state prior to joining the European Union/, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Bhattacharyya, S. C. (2011). Energy Economics. Concepts, Issues, Markets and Governance. London. Springer.

Bieńkowski, W. (2000). Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? / The competitiveness of Polish economy prior to entering the European Union. Can the government be more active?/ [in:] “Unia Europejska wobec procesów integracyjnych – wyzwania dla Polski”, Materiały z konferencji międzynarodowej / ”European Union in view of integration processes – challenges for Poland”, International conference materials/, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa,

Biggar, D. R. & Hesamzadeh, M. R. (2014). The economics of electricity markets. Noida. Wiley.

Bitkowska, A. (2010). Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa /Restructuring processes as a condition of improving a company’s competitiveness/. Warszawa. Difin

Biuletyn – Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsument?w w polskim sektorze energetycznym / Newsletter – Development directions of competition and consumer protection in the Polish energy sector/, Wydawnictwo UOKiK, Warszawa 2010. MI

Charnes, A., Cooper, W. W. & Rhodes, E. L. (1978). Measuring the efficiency of decision making units.

Chrzan, E. (2001). Postawy polskiego konsumenta wobec intensywnej promocji oraz naruszania jego praw (w świetle badań) w Marketing przyszłości trendy. Strategie. Instrumenty przedsie biorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, zeszyt naukowy numer 661 /Positions of the Polish consumer towards intensive promotion and rights violations (in light of studies) in Marketing of the future, trends. Strategies. Instruments, enterprise and the consumer in an evolving environment, academic journal no. 661/, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p.35

Ciszewski, W. (2010). Procedura tworzenia polskiej polityki energetycznej /Procedure of developing the Polish energy policy/, Biblioteka Regulatora.

Clark, B. (2000). Managerial perceptions of marketing performance: efficiency, adaptability, effectiveness and satisfaction.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The competitiveness of business-related services and their contribution to the performance of European enterprises, COM (2003) 747 final, Brussels, 4.12.2003, Annex II, s. 34.

Conway, P. & Nicoletti, G. (2006). Product Market Regulation in the Non-Manufacturing Sectors of OECD Countries: Measurement and Highlights. Economics Department Working Papers No 530

Czarnecka, M. (2013). Konsument na rynku energii elektrycznej /The consumer on the electric energy market/. Warszawa. C.H. Beck

Dietl, M. & Makowski, K. (2010). Monopolizacja, demonopolizacja, niepewność /Monopolization, de-monopolization, uncertainty/ Biblioteka Regulatora, Warszawa.

Epstein, M. & Manzoni, J. F. (1998). Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecard, European Management Journal.

Edvisson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual Capital: the proven way to establish your company’s real value by measuring it hidden brain power, Piotkus, London

Edwards, W. D. (2010). Energy, Trading & Investing. Trading, Risk management and Structuring Deals in the Energy Markets. New York. Mc Graw-Hill Finance & Investing

Espinas, A. (1980). Les origines de la technoloie, “Revue Philosophique de la France et de l’Etranger”, Paris, vol. XXX.

Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej /The essence and measurement of international competitiveness/, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Glinka, B., & Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość /Entrepreneurship/, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa /The concept and methodology of enterprise competitiveness studies/ [in:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały dodatkowe /Competitiveness of the Polish economy in the wake of integration with the European Union and globalization, Additional materials/, SGH, Warszawa Grupa Lizbońska, Granice konkurencji /Boundaries of competition/, Poltext, Warszawa

Gorynia, M. (2001). Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych, w: tom IV Przedsiębiorczość i konkurencyjność /International competitiveness of Polish businesses – empirical study results, in: vol. IV Entrepreneurship and competitiveness/, ed. J. Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich /VIII Polish Economists Congress/, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa

Gorynia, M. (2005). Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych /Strategies of Polish companies towards the expansion of foreign investors/. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw /Strategies of foreign expansion of businesses/. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gorynia, M. & Łaźniewska, E. (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności /Compendium of knowledge on competitiveness/. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Górska-Warsewicz, H. (2005). Podstawy rachunkowości /Basics of accounting/, Wyd. WSiP, Warszawa.

Grabowiecki, J. & Wnorowski, H. (2000). Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej /Competitiveness of the Polish economy and the role of the state prior to joining the European Union/, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Illeris, S. (1996). 'The role of service activities in regional development: western and eastern europe'. w M Chatterli & R Domanski (eds), Urban and regional management in countries in transition. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Januszkiewicz, W. (2001). Konkurencyjność polskiego sektora uslug w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji /Competitiveness of the Polish service sector in the wake of integration with the European Union, in: Competitiveness of the Polish economy in the wake of integration with the European Union and globalization /, collective study edited by J. Bossak and W. Bieńkowski, SGH, Warszawa.

Januszkiewicz, W. (2001). Konkurencyjność polskiego sektora usług /Competitiveness of the Polish service sector/, collective study edited by Kotowicz-Jawor J. Vol. IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność /Entrepreneurship and competitiveness/, VII Kongres Ekonomistów Polskich /VII Polish Economists Congress/, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2001, Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona.

Januszkiewicz, W. (2000). Konkurencyjność sfery uslug a rola państwa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej /Competitiveness of the Polish economy and the role of the state prior to joining the European Union/, collective study edited by H. Podedworny, J. Grabowiecki and H. Wnorowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Jelonek, D. (2003). Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer 3 /Competitive advantage of an e-business, Economics and Business Organization, issued 3/.

Kamiński, J. (2009). Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym /Methods of estimating market strength in the energy sector/. “Polityka Energetyczna” /Energy Policy/ Vol. 12 Book 2/2

Kotowicz-Jawor, J. (2001). Vol. IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność /Entrepreneurship and competitiveness/, VII Kongres Ekonomistów Polskich /VII Polish Economists Congress/, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona.

Majchrzak, M. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna /Competitiveness of companies in the Polish business services subsector. Micro, mezzo- and macroeconomic perspective/. Warszawa. Wydawnictwo CeDeWu

Matusiak, B. (2013). Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii /Business models in a new, integrated energy market/. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagaj, R. (2016). Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce – ex ante czy ex post /Regulation of the Polish electric power market – ex ante or ex post/. Szczecin

Okólski, M. (2002). Jaki model rynku energii? /What energy market model?/, Urząd Regulacji Energetyki /Energy Regulation Office/, Warszawa.

Pach-Gurgul, A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski /Consolidated electric power market in the European Union in the context of Poland’s energy security/. Warszawa

Pawłowski, J. (2005). Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw /Diagnosis of the innovativeness and competitiveness potential of businesses/, “Przegląd Organizacji”, 2005.

Porter, M. E. (2000). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów /Strategy of competition. Analysis methods of sectors and competitors/, PWE, Warszawa

Stacharska-Targosz, J. (2010). Rynek energii /The energy market/. Krakow. Politechnika Krakowska.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa /Enterprise competitiveness/ [in:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /Building enterprise competitiveness in conditions of globalization/, Dom Organizatora, Toruń,

Szczygieł, L. (2001). Model rynku energii elektrycznej /Electric energy market model/, “Biblioteka Regulatora” publishing series, Urząd Regulacji Energetyki /Energy Regulation Office/.

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność /Innovations and competitveness/, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wziątek-Kubiak, A. (2003). Konkurencyjność polskiego przemysłu /Competitiveness of Polish Industry/, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Grzegorz Kinelski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726