MODELS OF BANK LENDING OF REAL ECONOMICS

Pavlo Senysch

Abstract


The article explores the models of bank crediting real economy. The state of bank lending in Ukraine in terms of financial and economic instability, bad debts studied the dynamics of domestic commercial banks analyzed and researched. The main measures to improve domestic bank lending to the real economy are determined. The complex pattern of factors influence the price of bank credit is developed.

Keywords


commercial bank; banking; credit instrument; the real economy; problem debt; the GDP; price of bank credit

References


Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010. Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.

Bugel, Yu. (2007). Osnovni shliahy vdoskonalennya otsynky kredytospromozhnosty pozychalnyka // Bankivska sprava, # 4, s. 54–59.

Ekonometrichni metody prognozuvannia : navch. pidruchnik / [V. I. Eleyko, O. I. Eleyko, O. S. Sinitskiy, A. O. Chemeris]. – Kyiv : Vid–vo UADU, 1998. – 116 s.

Funding of new technology-based firm by commercial banks in Europe, European Commission, Enterprise Directorate-General, EUR 7025. – Luxembourg, 2000.

Goryacheva, K. O. Ekonomiko-matematychna model zaluchennia bankivskogo kreditu pidpryiemstvamy promyslovosti Ukrainy. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

Gritsyuk, N. O. Zarubizhnyj dosvid bankivskogo kredytuvannia innovatsijnoi dijalnosti. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nznuoa/ekonomika/2010.../37.pdf.

Martsin, V. S. Ekonomichnyj zmist vidnosyn u suchasnij modeli bankivskogo kredituvannia. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/VUbsNbU/2010_1/VUBSNBU7_p3-p9.pdf.

Osnovni pokaznyky diyalnosti bankiv Ukrainy. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3680.

Polyak, N. P. (2016). Kreditni instrumenty rozvitku realnoi ekonomiky v Ukraini: avtoref. dis. kand. ekon. nauk: 08.00.08 – groshi, finansy i kredyt. – Kyiv: DVNZ "Un-t bankIvskoi spravy", 23 s.

Reverchuk, S. K., & Irshak, O. S. (2014). Prognozuvannia rozvytku bankivskoi dijalnosti v Ukrainy : monografia. – Lviv : LNU Imeni Ivana Franka, 266 s.

Rouz, P. (1997). Bankovskiy menedzhment : per. s angl. / Rouz P. – Moscow : Delo, 743 s.

Savchenko, K. V., Kostel M. V., & Marochko S. S. Otsinka stimuliujuchogo vplyvu bankivskogo kredytuvannia na natsionalnu ekonomiku v umovah fInansovoi kryzy. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/vcpi/TPtEV/2010.../Savchen.pdf.

Shevaldina, V. G. Vplyv makroekonomichnyh faktoriv na formuvannia depozitiv naselenniam Ukrainy. Retrieved from http://www.business-inform.net/pdf/2014/1_0/286_291.pdf.

Sinki, Dzh. (2007). Finansovyi menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovyih uslug [Tekst] : uchebnik : per. s angl. – Moscow : Alpina Biznes Buks, 1024 s.

Verhoturov, V. M., & Lasukova A. S. (2015). Ekonomiko-teoretychna model vrahuvannia faktoriv vplyvu na tsinoutvorennia v bankah // MolodIzhniy naukovyj visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, Seria: Ekonomichni nauky. Zbirnik naukovyh prats studentiv, magistrantiv ta molodyh vchenyh. – Sumy: UABS, #10, 506 s.

Vladichin, U. V. (2008). Bankivske kredytuvannia. – Kyiv : Ataka, 648 s.

Vulfel, Ch. Dzh. (2003). Entsiklopedia bankovskogo dela i finansov. – Samara : ZAO “Korporatsiya Fedorov”, 1584 s.

Zinchenko, V. V. Fizychna ekonomika iak model upravlinnia konkurentnym planuvanniam maksymalnoi efektivnosti. Retrieved from irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Pavlo Senysch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726