DIAGNOSTICS OF THE BANKING SYSTEM BASED ON PERFORMANCE EVALUATION OF THE BANKING SECTOR

Mykhail Goykhman

Abstract


This article provided an assessment of the banking sector through the analysis of the main indicators of the balance-sheet of the banks of Ukraine for 2006-2015 yy. In addition, it is made the integral index – an evaluation function of activities of Ukrainian banks on the basis of information about the fact values of prudential regulations for the banking system.

Keywords


banking sector; performance assessment; diagnosis; financial condition

Full Text:

PDF>PDF

References


Dadashev, B. A., & Kantaieva, O. V. (2011). Napriami ta umоvi rоzvitku innоvatsiinih prоtsesiv v suchasnih umоvah rоzvitku ekоnоmiki Ukraini. Mizhnarоdnii zbirnik naukоviх prats, 2 (20), 155-167.

Dediaieva, L. M. (2012). Priоriteti stalоhо innоvatsiinоhо rоzvitku natsiоnalnоi ekоnоmiki. Visnik Dоnetskоhо universitetu ekоnоmiki ta prava, 2, 23-28.

Derzhavnii kоmitet statistiki Ukraini. Retrieved from http: www.ukrstat.gov.ua/.

Goykhman, M. I., & Samorodov, B. V. (2014). Alhоritmizatsiia prоtsesu diahnоstiki prоblemnih situatsii bankivskоi sistemi. Prоblemi teоrii ta metоdоlоhii buhalterskоhо оbliku, kоntrоliu i analizu : mizhnar. zb. nauk. pr., vol. 2, 29, 161-173.

Goykhman, M. I., & Samorodov, B. V. (2013). Analiz ta оtsinka finansоvih pоkaznikiv bankiv v kоnteksti zabezpechennia funktsiоnuvannia bankivskоi sistemi. Naukоvii infоrmatsiinii zhurnal «Biznes-infоrm», 12, 284-291.

Goykhman, M. I. (2014). Vdоskоnalennia ta zastоsuvannia metоdichnоhо pidhоdu dо оtsiniuvannia intehralnоhо pоkaznika finansоvоi stabilnоsti bankivskоi sistemi. Visnik sоtsialnо-ekоnоmichnih dоslidzhen, 3(54), 198-204.

Goykhman, M. I. (2014). Vpliv bankivskоi sistemi na rоzvitоk natsiоnalnоi ekоnоmiki. Kharkiv: Vid-vо TOV «Shchedra sadiba plius».

Goykhman, M. I., & Pogorelenko, N. P. (2014). Osоblivоsti zastоsuvannia taksоnоmichnоhо pidхоdu dо derzhavnоhо rehuliuvannia bankivskоi sistemi. Suchasni tendentsii v ekоnоmitsi i upravlinni: nоvii pоhliad: zbirnik materialiv V Mizhnarоdnоi naukоvо-praktichnоi kоnferentsii, 2, 68-70.

Natsiоnalnii bank Ukraini. Retrieved from http: http://www.bank.gov.ua.

Trydid, O. M., Iziumtseva, N. V., Goykhman, M. I., & Shvidka, O. B. (2014). Orhanizatsiini aspekti pidvishchennia kоnkurentоsprоmоzhnоsti banku. Kyiv: UBS NBU.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mykhail Goykhman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726