ENERGY EFFICIENT REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

Vasyl Perebyynis, Valerii Havrysh, Yuliya Perebyynis

Abstract


The methodical approach to formation of energy efficient regional development strategies from the standpoint of providing energy security of regional economy and life sustenance of population of a region is grounded. Regional energy security is seen as a state of security of a region from potential threats due to energy supply constraints in a region, its sustainable social economic development provided by government and local authorities through appropriate institutional and legal mechanisms.

The need to consider energy supply risk management in the context of bifurcation impact of changes in external and internal environment of a region, enterprise has been shown. It has been proved that regional energy efficient development strategies should be formed considering the following strategies: a regional oil and gas industry development strategy, a regional coal industry development strategy, a regional nuclear power development strategy, a regional thermal power development strategy, a regional alternative and renewable energy sources development strategy, an energy saving strategy (at the level of industries and housing and communal services of a region and enterprises).

Keywords


region; enterprise; energy supply; energy efficient strategy; energy security

Full Text:

PDF>PDF

References


Afanasiev, M., & Salashenko T. (2014). Stratehiia pidvyshchennia enerhoefektyvnosti promyslivosti rehionu: teoretyko-metoduchni aspekty formuvannia: monohrafiia. Kharkiv: Publishing House of Kharkiv National Economic University named after S. Kuznets.

Enerhetychna stratehiia Ukraiiny na period do 2030 r. Shvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv vid 17 zhovtnia 2011 r. № 1056, zi zminamy i dopovnenniamy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF.

GREEN PAPER A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy / Commission of the European Communities [Brussels, 8.3.2006]. Retrieved from http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf.

Havrysh, V. (2007). Zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia palyvno-enerhetuchnuh resursiv u ahrarnomu sektori ekonomiky: teoriia, metodolohiia, praktuka. Mykolayiv: Mykolayiv State Agrarian University.

Havrysh, V., & Perebyynis, V. (2015). Upravlyeniye investitsionnymi proektami biogazovyh kompleksov. Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing.

Lir, V., & Pysmenna, V. (2010). Ekonomichnyi mehanizm realizatsiii polityky enerhoefektyvnosti v Ukraiini: monohrafiia. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of National Academy of Science of Ukraine.

Perebyynis, V. (2003). Enerhetychna bezpeka rehionu ta pidpryiemstva: upravlinskyi aspect. Aktualni problemu derzhavnoho upravlinnia. Zbirnyk naukovych prats, 3 (18), 142-149.

Perebyynis, V. (2004). Enerhetychnyi menedzhment: Nabchalnyi posibnyk. Poltava: Interhrafika.

Perebyynis, V., & Fedirets O. (2012). Enerhetychnyi factor zabezpechennia konkurentospromozhnosti produktsiii: monohrafiia. Poltava: Poltava University of Economics and Trade. Retrieved from http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1541.

Pivniak, H., & Shkrabets, F. (2013). Alternatyvna enerhetyka v Ukraiini: monohrafiia. Dnipropetrovsk: National Mining University.

Zerkalov, D. (2012). Enerhozberezhennia v Ukraiini: monohrafiia. Kyiv: Osnova.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vasyl Perebyynis, Valerii Havrysh, Yuliya Perebyynis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726