SOCIOECONOMIC INDICATORS OF ENERGY-EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE REGION

Dmytro Lazarenko

Abstract


The article presents the results of the research concerning the development of the socio-economic indicators characterizing the energy efficiency of the region. The experience of using the system of the indicators in the EU countries is analyzed. The role of the energy efficiency indicators in conducting the effective regional policy of the energy supply is defined. The author introduces the block diagram of the innovative energy balance of the energy provision and energy consumption of the region. The essence of the implementation of the core social and economic indicators is determined.

The normative-methodical interpretation of the developed indicators and their consumption to assess the level of the energy-efficient development of the region in the most energy intensive sectors is offered: industrial, transport and housing. It is defined the dependence of the level of the productive energy and the unproductive losses from the consumptiond energy generation and the sources of energy. The indicators of the energy efficiency in the fields of the economy are calculated. The reasonable economic feasibility of the gradual transition of the regional public transport to the electrical energy is grounded.

The method of calculating the indicator of the dependence of the energy generation of the region from the energy resources is developed. It is defined the social component of energy efficiency for the regions of Ukraine

Keywords


socio-economic indicators; energy efficiency; renewable resources; a regional energy policy; energy saving measures

Full Text:

PDF>PDF

References


Afanas’yev, M., & Salashenko, T. (2008). Otsinka enerhoefektyvnosti z pozytsiyi kontseptsiyi stiykoho rozvytku. Ekonomika i menedzhment 2010. Materialy I Mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh, p. 198―199.

Bal'tserovich, L. (2014). 800 dney: kratkaya istoriya velikikh peremen, 1989-1991. Kharkov: Zolotyye stranitsy, 201 s.

Barannik, V. (2010). Efektyvnist enerhospozhyvannya v derzhavi yak indykator konkurentospromozhnosti. Mizhderzhavi spivstavlennya. Retrieved from http://economy.kpi.ua/files/files/3_kpi_2010_7.pdf.

Blagodarnyi, A. I., Tolmachova, H. F., & Kvilinskyi, O. S. (2014). Investigation of the impact of regional characteristics on the development of small businesses. Economics and Law, 1, 30-37.

Bondar-Pidhurs’ka, O. (2016). Naukovo-metodolohichni zasady staloho innovatsiynoho sotsial’no oriyentovanoho rozvytku ekonomiky. Poltava: PUET, 531 s.

Borshchuk, Ye. (2007). Osnovy teoriyi stiykoho rozvytku ekoloho-ekonomichnykh system. Lviv: Rastr-7, 436 s.

Dodonov, B. (2015). Reytynh enerhoefektyvnosti teplozabezpechennya 2015. Retrieved from http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/EE.

Dolins’kyy, A., Каrp, I., & Korchevoy, Yu. (2006). Stratehiya enerhozberezhennya v Ukrayini: analitychno-dovidkovi materialy. Tom 1: Zahalni zasady enerhozberezhennya. Kyiv: Akademperiodyka, 508 s.

Dolins’kyy, A. (2006). Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku. Retrieved from http://mpe.kmu.gov.ua/.

Dźwigoł, H. (2015). Założenia do budowy metodyki badawczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1928, 99-116. Retrieved from https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-a7bb952e-f0e3-453c-afbf-d5aeaa0bd633/content/partContents/fc7b01be-1b62-395a-868d-2d8e2dcf035b.

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1909, 93-104. Retrieved from https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-4867415a-b8dc-418f-b57b-edc137a416b3/content/partContents/17292450-afbe-3a2e-9241-31868a990206

Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Organizacja i Zarządzanie, 2(6), 25-41. URL: http://boguszmikula.pl/files/KN6.pdf#page=22.

Dźwigoł, H. (2003). Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 14. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 299.

Dźwigoł, H. (2008). Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, 158, 57-69.

Dźwigoł, H. (2001). Oddziałowy Rachunek Kosztów oraz model budżetowania kosztów w górnictwie węgla kamiennego. Reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego. Zarządzanie innowacjami, Szczyrk, 7-8.

Dźwigoł, H. (2015). Business Management. Alpha Science International Limited.

Forbes, C. (2011). Summary of Country Reports Submitted to the Energy Efficiency Working Party. Period from March 2011 to September. IEA/OECD, Р.12.

Vcheni vidkryly nove dzherelo chystoyi enerhiyi. Retrieved from http://ecotown.com.ua/news/Vcheni-vidkryly-nove-dzherelo-chystoyi-enerhiyi.

Kulyk, M., Hnidyy, M., & Bilodid, V. (2007). Osnovy polityky pidvyshchennya enerhetychnoyi efektyvnosti ta holovni zakhody z enerhozberezhennya v ekonomitsi Ukrayiny. Problemy zahal’noyi enerhetyky, 15, 7–16.

Lazarenko, D., & Spivak, Ya. (2014). Enerhozberezhennya yak odyn iz napryamkiv ekolohichnoyi stratehiyi Ukrayiny. Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya „Ekonomichni nauky”, 9(2), 138–142.

Lapko, O. (2009). Zabezpechennya efektyvnosti rynkiv enerhoresursiv. Rynky real’noho sektora ekonomiky Ukrayiny: strukturno-instytutsionalnyy analiz: kolektyvna monohrafiya, Kyiv: Instytut ekonimiky ta prognozuvannia NAN Ukrainy, s. 497 ― 518.

Lyashenko, V., Tolmachova, A., Kvilinskyi, O., (2016). Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 155-164.

Malyarenko, O. (2011). Enerho-ekolohichni aspekty otsinky efektyvnosti enerhospozhyvannya rehionu (na prykladi Chernihivs’koyi oblasti). Problemy zahalnoyi enerhetyky, 4 (27), 39–46.

Meshkov, A. V., Bondaryeva, I. A., & Kvilinskyi, O. S. (2016). Factors of the region’s investment climate formation under modern socio-economic conditions. Perm University Herald. Economy, 2(29), 120–134.

Pająk, K., Zwierzchlewski, S., & Kvilinskyi, O. (2016). Franchising transfer of renewable energy technologies in the context of sustainable development of regions. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings, Klaipeda: Baltia Publishing, pp. 27-30.

Price, L. (2010) International experience with key program elements of industrial energy efficiency of greenhouse gas emissions reduction target-setting programs / Price, L., Galitsky C., Kramer K.J. Ernst Orlando Lawrence Berkeley Laboratory. Environmental Energy Technologies Division. February 2010, p. 49.

Pysmenna, U. (2010). Osoblyvosti zastosuvannya pokaznyka enerhomistkosti VVP yak indykatora enerhoefektyvnosti natsional’noyi ekonomiky. Ekonomist, 6, 28 – 31.

Sokha, Yu. (2011). Pryntsypy staloho rozvytku i problema pryrodno-tekhnohennoyi bezpeky. Visnyk Natsional’noho universytetu “Lvivska politekhnika”, 698, 103 – 111.

Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: the Stern review. Cambridge, UK: Cambridge University Press, Р. 662

Stalyy rozvytok rehioniv Ukrayiny: zvit Instytutu prykladnoho systemnoho analizu NAN Ukrayiny i MON Ukrayiny. (2009). Kyiv: NTTU «KPI», 197 s.

Strunin, V. (2015). Innovatsiyni pidkhody do enerhozabezpechennya pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti: avtoreferat disertatsiyi ... kandidata ekonomichnih nauk. Kyiv: NUHT, 23 s.

Toyota Mirai wins 2016 World Green Car. Retrieved from http:// pressroom.toyota.com/releases/toyota+mirai+world+green+car+2016.htm.

International Energy Agency, 2016. Retrieved from: https://www.iea.org/training/ieaonlinesummerschool2016/#d.en.156514.

Report of the IEA«World Energy Outlook», 2012. URL. Retrieved from: http://www.iea.org.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Dmytro Lazarenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726