PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEMS: INFORMATION ASPECT

Kostiantyn Redchenko, Roman Voronko

Abstract


The main problem of modern accounting is its failure to provide information for the process of making strategic management decisions; hence the paradigm of accounting must be revised. Therefore, the development of modern accounting and control systems is based on the process of implementation of several important steps including: the development of accounting methodology according to the needs of the information economy and international integration processes; rejection of fiscal direction in accounting activity and its reorientation to the needs of corporate governance and investors; systemic development of integrated information management systems; diversification of accounting according to the rule «different information for different purposes and different users»; intellectualization of accounting and providing real-time accounting services; reviewing the structure of value created, taking into account the growing role of intangible assets; dissemination of new assurance services to align corporate accounting systems to the real needs of management, owners of businesses and other stakeholders. The authors investigated the possibility of expanding of the accounting and control functions of management; they also considered ways to strengthen accounting and controlling as an information source of strategic management decisions.

Keywords


accounting; control; information system; information technologies; utility; strategic management decisions

References


Ben'ko, M. M. (2010). Informatsijni systemy i tekhnolohii v bukhhalters'komu obliku. Kyiv: KNTEU.

Berezin, V. M. (2003). Massovaja kommunikacija: sushhnost', kanaly, dejstvija. Moscow: RIP-Holding.

Bradul, O. M. (2009). Oblikovo-analitychne zabezpechennia menedzhmentu korporatsij. Kyiv: KNTEU.

Burcev, V. V. (2000). Organizacija sistemy vnutrennego kontrolja kommercheskoj organizacii. Moscow: Ekzamen.

Drozd, I. K. (2004). Kontrol' ekonomichnykh system. Kyiv: Imeks-LTD.

Ivakhnenkov, S. V. (2010). Informatsijni tekhnolohii audytu ta vnutrishn'o-hospodars'koho kontroliu v konteksti svitovoi intehratsii. Zhytomyr: Ruta.

Kutsyk, P. O. (2011). Bukhhalters'kyj oblik u suchasnykh informatsijnykh systemakh klasu ERP. Visnyk LKA. Seriia ekonomichna, 35, 202-205.

Maliuha, N. M. (2005). Bukhhalters'kyj oblik v Ukraini: teoriia j metodolohiia, perspektyvy rozvytku. Zhytomyr: ZDTU.

O’Sullivan, M. A. (2001). Contests for corporate control: corporate governance and economic performance in the United States and Germany. Oxford: Oxford University Press.

Palij, V. F., & Sokolov, J. V. (1979). Vvedenie v teoriju buhgalterskogo ucheta. Moscow: Finansy.

Pushkar, M. S., & Chumachenko, M. H. (2011). Ideal'na systema obliku: kontseptsiia, arkhitektura, informatsiia. Ternopil': Kart-blansh.

Redchenko, K. I. (2012). Informatsijni tekhnolohii ta audyt: stratehichnyj kontekst. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 722, 386-389.

Sokolov, J. V. (1996). Buhgalterskij uchet: ot istokov do nashih dnej. Moscow: Audit, UNITI.

Shevchuk, V. O. (1998). Kontrol' hospodars'kykh system u suspil'stvi z perekhidnoiu ekonomikoiu: problemy teorii, orhanizatsii, metodolohii. Kyiv: KDTEU.

Strassmann, P. A. (2000). How E-Business Affects Knowledge Capital. Oligopsonies in B2B exchanges are likely to inhibit corporate gains in knowledge. Knowledge Management, 11, 18-19.

Viner, N. (1968). Kibernetika. Moscow: Sovetskoe radio.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Костянтин Редченко, Роман Воронко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726