PERIODIZATION OF THE STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ABOUT ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Liliya Korchevska

Abstract


The compressed historical excursion to the sources of the science of security is conducted. The economic security is explored through prism of the history forms of the worldview – mythological, theology, philosophical and scientific.
Periodization of the stages of formation and development of the science of security on historical epochs – Antiquity, Middle Ages, New history (Renaissance and Enlightenment), Contemporary history are offered. A historical and analytical methods are used. Different research area and conceptions of modern scientific schools: «science of security», «science of national security», «securitology», «economic security of state» (ecosestate), «есоnomic security of enterprise» (ecosesent), «management security», «akmesecuritology» are educed.


Keywords


securitology; science of security; economic seсurity; enterprise; periodization; history forms of the worldview; pre-conditions

Full Text:

PDF>PDF

References


ARISTOTLE (1983). Sochineniya. V 4-h t. Moskva: Misl, 4.

Аrhireyska N.V. (2013). Doslidzhennya sistemnih pidhodiv schodo otscinki каtegorii «ekonomichna bezpeka». Еlektronne naukove fahove vidannya «Еfektivna екоnomika», 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235.

Ashby, W.R. (2006).Vvedenie v kibernetiku. Мoskva: КоmКniga.

Аtamanov, G.А. (2010) Оsnovnie vidi bezopasnosti antropnih sistem i ih ierarhiya. Elektronniy nauchniy zhurnal «Problemy bezopasnosti», 2(10). Retrieved from http://www.naukaxxi.ru/materials/257/

Beckon, F. (1977). O smutah i myatezhah. V 2-h t. Moskva: Misl, 1.

Bertalanffy, L. (1950). An Outline of General System Theory. Vol. 1, 2, 134-165.

Blaug, M. (1994). Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya Pareto. Ekonomicheskaya misl v retrospektive = Economic Theory in Retrospect. Moskva: Delo.

Bogdanov, A. A. (1905–1924). Vseobshaya organizacionnaya nauka (tektologiya). V 3-h t. Moskva, 3.

Buchanan, J., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Coase, R. (1988). Lecture on The Nature of the Firm. Journal of Law, Economics and Organization, 4, 33-47.

Danilov-Danil’yan, V.I. (2003). Ekonomiko-matematicheskiy entciklopedicheskiy slovar. Мoskva. Bolshaya Rossiyskaya entsciklopediya: Izdatelskiy dom «Infra-М».

Diogen Laertskiy. (1986). O zhizni, ucheniyah i izrecheniyah znamenitih filosofov. Moskva: Misl.

Forrester, J. (2006). Mirovaya dinamika. Мoskva: АСТ.

Haken, G. (1980). Sinergetika. Мoskva: Мir.

Нanausek, Т. (2001). Zarządzanie bezpieczeństwem – nowa dziedzina nauki. Bezpečnosť a ochrana majetku. Košice: LIPORT LFK, 36-39.

Hannan, M.T., & Freeman, J. (1977) «The population ecology of organizations». American Journal of Sociology, 82 (5). 929-964.

Hobbes, T. (1991) Leviafan, ili Materiya, forma i vlast gosudarstva tscerkovnogo i grazhdanskogo. V 2-h t. Moskva: Misl, 2.

Holbach, P.A. (1963). Estestvennaya politika ili besedi ob istinnih printscipah upravleniya. V 2-h t. Moskva: Socekgiz, 2.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol 3, 305-360.

Kardash, V.A. (2004) Ischislenie rinochnih kompromissov. Obozrenie prikladnoi i promishlennoi matematiki, Vol. 11, 1, 41-50.

Keynes, J.M. (2002). Obcshaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg. Moskva: Gelios ARV.

Korchevska, L.O. (2014). Filosofsko-istorichniy pidhid do vivchennya ekonomichnoi bezpeki pidpriemstva. Visnik Hmelnitskogo nacionalnogo universitetu. Naukoviy zhurnal. Vol. 3 (212), 3, 104-108.

Kozachenko, G.V. (2013). Economichna bezpeka yak fundamentalna kategoriya bezpekologii. Маteriali І Vseukrainskoi naukovo-praktichnoi коnferentscii «Bezpekoznavstvo: teoriya tа praktika».

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concepts, Method and Reality in Social Science. Human Relations, 1, 5-41.

Lichman, B.V. (2001). Istoriya Rossii. Teoriya izucheniya. Retrieved from http://lichm.narod.ru/history-old-118.html.

Lipkan, V.А. (2003). Bezpekoznavstvo. Kiev: Evropeyskiy universitet.

Lukasheva, E.A. (1999). Prava cheloveka. Moskva: NORMA-INFRA*M.

Lyashenko, О.М. (2011) Kontsceptualizatsciya upravlinnya ekonomichnou bezpekou pidpriemstva : [monografiya]. Lugansk: SNU ім. V. Dalya.

Malthus, T.R. (1895). Opit zakona o narodonaselenii. Retrieved from http://demoscope.ru/weekly/knigi/maltus/maltus.html.

Marx, K. (1975). Nemetskaya ideologiya. Moskva.

Maslow, А. (2006). Motivaciya i lichnost. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Piter.

Morreale, S., & Lambert D. (2009). Homeland Security and the Police Mission. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Vol. 6, 1, Article 68.

Neyman, D., & Morgenshtern O. (1970). Teoriya igr i ekonomicheskoe povedenie. Мoskva: Nauka.

Pasternak-Тaranuschenko, G. (1994). Ekonomichna bezpeka derzhavi. Vvedennya dо еkоsesteytu. Visnik NАN Ukraine, 5, 23-28.

Pasternak-Тaranuschenko, G.А. (1994). Іstoriya viniknennya tа rozvitku nauki prо ekonomichnu bezpeku derzhavi. Retrieved from http://econbez.narod.ru/1security/2articles/10.htm.

Pavlova, N.S. (2007). Filosofsko-sotsciologicheskie i istoricheskie osnovaniya postanovki problemi bezopasnosti v istorii nauki. VESTNIK ОGU, 7, 87-93: Retrieved from vestnik.osu.ru/2007_7/14.pdf‎.

Plato. (1986). Dialohi. Moskva: Misl.

Pogorelov, U.S. (2010). Otscinuvannya ta modeluvannya rozvitku pidpriemstva. Моnografiya. Lugansk: Globus.

Rousseau, J. (1969). Оb obschestvennom dogovore. Moskva: Misl.

Sapov, V.V. (1995). Rimskie stoiki: Seneka, Epiktet, Mark Avreliy. Мoskva: Respublika.

Schumpeter, I. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovanie predprinimatelskoi pribili, kapitala, kredita, procenta i tcikla kon’ukturi). Мoskva: Progres.

Senchagov, В.К. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii. Мoscow: Delo.

Serikov, Y.О., & Коzhenevski, L.F. (2010). Bezpeka zhittediyalnosti – seк'uritologiya. Kharkov: XNАМG.

Smith, A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Moskva: Eksmo.

Spinoza, B. (1957). Izbrannie proizvedeniya. V 2-h т. Moskva: Misl, 2.

Taylor, F.U. (1911). Printscipi nauchnogo menedzhmenta. Retrieved from http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/index.shtm.

Wiener, N. (1968). Kibernetika. Moskva: Sov. radio.

Williamson, O.E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York.

Xenophon.(1925) Hiero. Agesilaus. Constitution of the Lacedaemonians. Ways and Means. Cavalry Commander. Art of Horsemanship. On Hunting. Constitution of the Athenians. Loeb Classical Library. Vol. VIІ.

Yarochkin, V.I. (1997). Sistema bezopasnosti firmy. Мoscow.

Yarochkin, V.I. (2000). Seк'uritologiya – nаuка о bezopasnosti zhiznedeyatelnosti. Retrieved from http://kievsecurity.org.ua/b/x22/

index.shtml.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Liliya Korchevska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726