NON-FINANCIAL INDICATORS IN EFFECTIVENESS EVALUATION OF COMMUNICATION ENTERPRISES

Inna Yatskevych, Olga Kuznietsova

Abstract


The article describes features of evaluating the performance of of communication enterprise in the formation by the relationship with a partner. In the work defined and proved that effective evaluation by the relationship between the communication enterprise and a partner is possible due non-financial indicators. Recommended a phased process of formation and approval of non-financial efficiency indicators by the relationship of communication enterprise with a partner, as most non-financial indicators system take into consideration specifics of business environment, areas of communication, management and key efficiency indicators

Keywords


efficiency; communications; key efficiency indicators; non-financial indicator; evaluation; a partner; communication enterprise

Full Text:

PDF>PDF

References


Ansoff, I. (1989). Stratehycheskoe upravlenie. Moscow: Ekonomika.

Buriak, P. Y., Rymar, M. V., Betz, M. T. ta in. (2004). Financial and economic analysi. Kyiv: Publishing House "Pro-sional."

Butynets, F. F. (2003). Ekonomichnyy analiz. Zhytomyr: PP Ruta.

Chumachenko, M. G. (2003). Ekonomichnyi analiz. Kyiv: KNEU.

Dagaev, A. A. (2001). Mezhdunarodnye stratehycheskye aliansy v avtomobylnoi promyshlennosti Rossii. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, № 2.

Dolgorukov, A. M. (2004). Stratehycheskoe iskustvo: tselepolaganie v biznese, razrabotka strataham, voploshchenye. Moscow: OOO «1S–Pablyshynh.

Ekonomiko-matematycheski slovar: Slovar sovremennoi ekonomicheskoi nauki Retrieved from http://economic_mathematics.academic.ru.

Finansovye i nefinansovye pokazatieli. Retrieved from http://www.webaxiom.ru/3_3m/finansovie_i_ nefinansovie_pokazateli.html.

Glushchenko, V. V., Paranich, Yu. V. (2005). Intehrovani struktury subiektiv hospodaryuvannia: vyznachennia, suchasnyi stan funktsionuvannia ta rozvytok. Kharkiv : SPD FO Liburkina.

Gudzevych, O. I. (2004). Osnovy ekonomichnogo analizu i diahnostyky finansovo–gospodarskoi dialnosti pidpryiemstva. Kyiv: Kondor.

Iliin, M., Tykhonov, A. (2002). Fynansovo–promyshlennaya integratsia i korporatyvnye struktury: myrovoi opyt i realii Rossii. Moscow: Alpina Pablysher.

Kindratska, G. I., Bilyk, M. S., Zahorodniy, A. H. (2006). Ekonomichnyy analiz: Teoria i praktyka. L'viv: Magnoliya.

Korobov, M. Ya. (2002). Finansovo–ekonomichnyi analiz dialnosti pidpryyemstv. Kyiv, T–vo "Znannia".

Kreinyna, M. N. (2003). Analiz finansovogo sostoyania i investytsionnoi privlekatelnosti aktsyonernykh obshchestv v promyshlennosti, stroitelstve i torgovle. Moscow: DIS.

Mets, V. O. (2003). Ekonomichnyi analiz finansovykh rezultativ ta finansovogo stanu pidpryiemstva. Kyiv: Vyshcha shkola.

Ponomarenko, V. S., Gorbatov, V. M., Kyzym, N. A. ta in. (2007). Korporatsii ta ikh integrovani struktury: problemy nauky i praktyky: monohrafiya. Kharkiv, VD «INZhEK».

Seredynska, V. M. Zagorodna, O. M., Fedorovych, R. V. (2002). Teoria ekonomichnogo analizu. Ternopil: Ukrmedknyha.

Shylo, V. P. (2005). Analiz finansovoho stanu vyrobnychoyi ta komertsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Kyiv: Kondor.

Vaysman, A. (1995). Stratehia marketinha: 10 shahov k uspekhu. Stratehyya menedzhmenta: 5 faktorov uspekha. Moscow: AO "Interekspert", Ekonomika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Inna Yatskevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726