FEATURES OF SOCIALLY DETERMINED GOVERNMENT POLICY IN THE REGULATION SPHERE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Iaroslav Petrunenko

Abstract


Formation of regulatory state policy concerning a new socially oriented
type of state policy mainly involves the introduction of such methods and state regulation
tools of economic relations that would allow achieving the greatest balance and
optimal combination of business freedom based on fair market regulators, the interests
of the whole society and the creation of conditions for the state and its citizen welfare,
ensuring sustainable development.
Legal bases and requirements for the development of socially oriented state policy
in the regulation sphere of economic relations are defined by the Agreement on
Association between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European
Atomic Energy Community and its Member States, on the other hand (hereinafter
referred to as the “Agreement on Association with the EU”). So, according to Art. 85
Agreement on Association with the EU in Ukraine provides for the mutual liberalization
of the conditions for business establishment, trade in services, cooperation in the field
of electronic commerce, Art. 343 provides for the formulation and implementation of
market economic policies (Association Agreement with the EU, 2014).


Keywords


state regulatory policy; socially oriented policy; economic relations; state regulation; small and medium entrepreneurship; small and medium business financing instruments

Full Text:

PDF>PDF

References


Bila, I. S. & Salatjuk, N. M. (2014). Svitovyi dosvid derzhavnoho rehuljuvannia pidpryjemnyc¬tva. [World experience of state regulation of entrepreneurship]. Problemy ekonomiky, no. 1, pp. 26-30.

COSME program (2016). Retrieved from: http://cosme.me.gov.ua/assets/1.-детально-про- програму-cosme-2.pdf

Doing business (2019). A World Bank Group Flagship Report. 16 edition. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ ukraine/UKR.pdf

Ghavrylov, E. V. (2009). Derzhavna polityka v sferi zabezpechennja zajnjatosti: okremi pravovi aspekty. [State Employment Policy: Some Legal Aspects]. Forum prava, vol. 3, рр. 129-135.

Ghoncharenko, O. (2016). Samoreghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti v praktyci mizhnarodnykh orghanizacij. [Self-regulation of economic activity in the practice of international organizations]. Zovnishnja torghivlja: ekonomika, finansy, pravo, no. 6, pp. 32-41.

Ghrinevsjka, S. M. (2012). Socialjna orijentacija ekonomiky jak ekonomichna versija socioe¬konomiky. [Social orientation of the economy as an economic version of the socioeco¬nomics]. Ukrajinsjkyj socium, no. 1(40), pp. 141-150.

Indeks polityky shchodo maloho ta seredn’oho pidpryyemnytstva: krayiny Skhidnoho part-nerstva (2016). [Index of policies on SMEs in the Eastern Partnership countries]. Re-trieved from: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/SMEPI_ Launch_Agenda_UA.pdf

Index of Economic Freedom. Retrieved from https://www.heritage.org/index/visual-ize?cnts=ukraine|poland&src=ranking

Instytutsiyi, shcho zabezpechuyut’ pidtrymku pidpryyemnytstva [Institutions provid¬ing support for entrepreneurship]. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Doc-uments/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&-title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva

Kochyn, V. V. (2015). Zasoby derzhavnogho reghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti v umovakh dereghuljuvannja ekonomiky Ukrajiny. [Means of state regulation of eco-nomic activity in the conditions of deregulation of the economy of Ukraine]. Jury-dychnyj visnyk, no. 2, pp. 114-117.

Konstytucija Ukrajiny (1996). [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Kostjuchenko, Ja. M. (2016). Aksiologhichni konstanty ekonomichnoji polityky Jevropejsjk¬ogho Sojuzu: mizhnarodno-pravovyj aspekt. [Axiological constants of the European Union's economic policy: the international legal aspect]. Naukovyj visnyk Mizhn¬arodnogho humanitarnoho universytetu. Seriia Jurysprudenciia, no. 19, pp. 173- 175.

Kravchuk, N., Tarasovych, L., & Yaremova, M. (2017). Development of the socially-orient-ed economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 2, pp. 66-72.

Mochalnikov, V., Anokhina, M. & Potemkina, N. (2012). Formation of the Socially-Oriented Model of Economic Growth. Intellectual Economics, vol. 6, no. 4(16), pp. 439–449.

Onlayn-budynok yustytsiyi (2018). [Online Justice House]. Retrieved from: https://on-line.minjust.gov.ua/registration-fiz

Pasichnyk, Ju. V. (2009). Kryteriji socialjno-orijentovanoji ekonomiky [Criteria for a social¬ly oriented economy]. Lviv: Vydavnyctvo Nacionaljnogho universytetu “Ljvivsjka politekhnika”.

Pokaznyky strukturnoyi statystyky po sub’yektakh hospodaryuvannya (2017). [Indica¬tors of structural statistics by homekeeping subjects]. Retrieved from http://www. ukrstat.gov.ua

Polishhuk, L. S. (2010). Ekonomichna polityka jevropejsjkykh krajin [Economic policy of European countries]. Aktualjni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 94, no. ІІ, pp. 205-211.

Pro Derzhavne byuro rozsliduvan’ (2015). [About the State Bureau of Investigations]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19

Pro Rekomendatsiyi parlaments’kykh slukhan’ na temu: «Rozvytok pidpryyemnytstva v Ukrayini ta pidtrymka maloho i seredn’oho biznesu» (2016). [On the Recom-mendation of the Parliamentary Hearings on the theme «Development of Entre-preneurship in Ukraine and Support to Small and Medium-Sized Businesses»]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-19

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini (2012). [About development and state support of small and medium enterprises in Ukraine]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Pro skhvalennya Prohnozu ekonomichnoho i sotsial’noho rozvytku Ukrayiny na 2019- 2021 roky (2018). [About approval of the Forecast of economic and social devel¬opment of Ukraine for 2019-2021 years]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/546-2018-п

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini na period do 2020 roku (2017). [Approval of the Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine until 2020]. Retried from: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р

Pro zapobihannya koruptsiyi (2014). [On Prevention of Corruption]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n42

Pro zasady derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodars’koyi diyal’nosti (2016). [On the basis of state regulatory policy in the field of economic activity]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

Pro zatverdzhennya Komunikatsiynoyi stratehiyi Natsional’noho ahentstva z pytan’ zapobihannya koruptsiyi na 2018-2020 roky (2018). [On Approval of the Com-munication Strategy of the National Agency for the Prevention of Corruption for 2018-2020]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0811884-18

Pro zatverdzhennya planu diy shchodo implementatsiyi krashchykh praktyk yakisnoho ta efektyvnoho rehulyuvannya, vidobrazhenykh Hrupoyu Svitovoho banku u met-odolohiyi reytynhu «Vedennya biznesu» (2015). [On approval of a plan of action for the implementation of best practices for qualitative and efficient regulation, as reflected by the World Bank Group in the Doing Business rating methodolo¬gy]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-р

Pro zatverdzhennya Poryadku rozpodilu byudzhetnoyi dotatsiyi dlya rozvytku sil’s’ko-hospodars’kykh tovarovyrobnykiv ta stymulyuvannya vyrobnytstva sil’s’kohos-podars’koyi produktsiyi u 2017 rotsi (2017). [On Approval of the Procedure for Distribution of Budget Subsidies for the Development of Agricultural Producers and Stimulation of Agricultural Production in 2017]. Retried from: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/83-2017-п

Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya chastkovoyi kompensatsiyi vartosti sil’s’kohospodars’koyi tekhniky ta obladnannya vitchyznyanoho vyrobnytstva (2017). [On approval of the proce¬dure for using funds provided for in the state budget for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-п

Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya nadannya finansovoyi pidtrymky rozvytku fermers’kykh hospo¬darstv (2018). [On approval of the procedure for using funds provided for in the state budget to provide financial support to the development of farms]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-п

Rule of Law Index. Ukraine. Retrieved from: http://data.worldjusticeproject.org/#/ groups/UKR

Seredn’ostrokovyy plan priorytetnykh diy Uryadu do 2020 roku ta plany priorytetnykh diy Uryadu (2017). [The medium-term plan of the Government's priority ac¬tions by 2020 and the plans of the Government's priority actions]. Retried from: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednos¬trokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-ta-plan-prioritetnih-dij-ury¬adu-na-2017-rik

Shvajka, L. A. (2006). Derzhavne reghuljuvannja ekonomiku [State regulation of Econ-omy]. Kyjiv: Znannja.

Smolyn, Gh. V. (2012). Derzhavne reghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti [State regulation of economic activity]. Ljviv: LRIDU NADU.

Social Progress Index (2018). Retrieved from: https://www.socialprogress. org/?code=UKR

Tretjak, Gh. S. & Blishhuk, K. M. (2011). Derzhavne reghuljuvannja ekonomiky ta ekonomich¬na polityka [State regulation of the economy and economic policy]. Lviv: LRIDU NADU.

Ughoda pro asociaciju mizh Ukrajinoju, z odnijeji storony, ta Jevropejsjkym Sojuzom, Jevropejsjkym spivtovarystvom z atomnoji energhiji i jikhnimy derzhavamy-chle¬namy, z inshoji storony (2014). [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. Retrieved from: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/984_011


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Iaroslav Petrunenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726